เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปกครอง

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564